keskiviikko 16. joulukuuta 2009

Julkisen vallan lietsomat viharikokset keinona hallita

Turun Sanomien pääkirjoitus 16.12. väittää, että "Rasististen ja niin sanottujen viharikosten määrä on lisääntynyt Suomessa huolestuttavasti." Pääkirjoitus myös vaatii viharikosten määrittelemistä omaksi rikoslajikseen. Perusteena väitteille Turun Sanomat käyttää poliisiammattikorkeakoulun 14.12. julkaisemaa raporttia sen toimittamasta vuosittaisesta rasistisia rikoksia koskevasta tutkimuksestaan - tai oikeammin sisäministeriön tiedotetta raportista. Koska median rooli on Suomessa toimia lähinnä virallisen totuuden puolustajina ja hallitsijoiden sylikoirana sen sijaan, että se harrastaisi tutkivaa journalismia, ei Turun Sanomat ole katsonut aiheelliseksi perehtyä itse raporttiin.

Nimittäin se, ovatko rasistiset rikokset ja viharikokset nousseet, ei ole raportin mukaan mikään itsestäänselvyys, vaan nousuun ovat vaikuttaneet muun muassa tilastointimenetelmien merkittävät muutokset. Vuoden 2008 luku on aikaisempia vuosia suurempi, koska se mittaa paljon suurempaa asiaa kuin aikaisempina vuosina. Tutkimuksen mukaan "vuoden 2008 luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin" ja "tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia vuosien 2003-2007 rasismiselvityksiin". Suurin muutos tutkimuksen tilastoinnissa on se, että rasististen rikosten sijasta tutkimus käsitteli entistä laajempaa käsitettä "viharikokset". Viharikosten määrän kasvua on mahdotonta sanoa, koska viharikoksia ei ole koskaan aikaisemmin tilastoitu, vaan tilastointi on koskenut pelkästään rasistisia rikoksia.

Se, että rikoksia, joiden motiivina on viha, tapahtuu, on kiistämätön fakta. Raportissa käsitellyistä esimerkkitapauksista voi kuitenkin huomata, miten epämääräisestä asiasta osassa tilastoiduista viharikostapauksista on ollut kyse:
  • "Mukana on kahdeksan rikosilmoitusta tappeluista, joissa on ollut mukana romaneita ja joiden yhteydessä on sanottu heihin kohdistuvia herjauksia."
  • "Epäiltyjen kerrottiin loukanneen asianomistajan kunniaa kommenteilla, kuten 'perkeleen uskovaiset' ja 'hullut uskovaiset'."
  • "Yksi syrjintäilmoitus oli tehty siitä, ettei henkilöä palkattu kirkon töihin sen vuoksi, että hän oli itse eronnut kirkosta."
  • "Osassa ilmoituksia poliisi on kirjannut uhrin seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta tutkintamuistioon, joka ei tule missään vaiheessa julkiseksi. Näissä ilmoituksissa kyse on voinut olla poliisin omasta epäilyksestä teon syylle."
  • "Näkövammaista henkilöä ei ole päästetty ravintolaan opaskoiran kanssa."
  • "Taksi ei ole ottanut kyytiinsä pyörätuolia käyttävää miestä."
Vaikka kirkkoon kuulumattomuus syynä sille, että ihmistä ei hyväksytä töihin, on ehdottomasti vastoin syrjintälakia, ei mikään viittaa automaattisesti siihen, että motiivina olisi ollut viha. Jos taas näkövammaista henkilöä ei ole päästetty ravintolaan opaskoiran kanssa, syynä voi olla henkilökunnan tietämättömyys siitä, miten tilanteessa pitäisi toimia, koska erilaiset hygieniasäännökset voivat kieltää eläinten tuomisen ravintolaan. Taas heitot kuten "perkeleen uskovaiset" ja "hullut uskovaiset" eivät välttämättä kerro mitään muusta kuin vitutuksesta, joka on melko normaalia Suomessa. Kaiken kaikkiaan viharikosten määrittely on korostetun epämääräistä, koska Suomen oikeusjärjestelmä ei tunne erillistä viharikosten luokkaa. Raportissa aiheesta todetaan, että "Viharikosta määritellään useilla eri tahoilla, kuten lainsäädännössä ja eri tieteenaloilla, eikä käsitteestä ole yhtä yhteisesti sovittua määritelmää."

Myöskään rasististen rikosten määrä ei ole juurikaan kavanut, vaikka "[tilastoinnin] hakuehtoja laajentamalla on pyritty löytämään poliisiasian tietojärjestelmästä aikaisempaa kattavammin rasistisia piirteitä sisältäviä rikosepäilyjä." Vuonna 2006 rasistisia rikoksia tuli poliisin tietoon 748. Vuonna 2007 rikoksia tuli poliisin tietoon 698. Vuonna 2008 rikoksia tuli poliisin tietoon 755. Rasististen rikoksien määrä ei siis ole juurikaan kasvanut, vaan se on pyörinyt pienellä heitolla samoissa lukemissa maahanmuuttajien määrän runsaasta kasvusta ja tilastointimenetelmien laajentamisesta huolimatta. Jos tilastointimenetelmien muuttaminen ja muiden kuin suomalaistaustaisten etnisten ryhmien kasvu otetaan huomioon ja vuoden 2008 rasististen rikoksien määrää verrataan vuoden 2006 lukuun, ovat rasistiset rikokset itse asiassa jopa vähentyneet.

Rasismin ja rasististen rikosten vähentyminen ei kuitenkaan sovi yhteen sisäministeriön suunnitelmien kanssa. Sisäministeriön ehdotuksessa sisäisen turvallisuuden toimintaohjelmaksi sisäministeriö toteaa, että poliisille ilmoitettujen rasistisiksi luokiteltujen rikosten lukumäärä on saatava nousuun. Esityksessä sisäministeriö esittää tavoitteeksi nostaa rasistisiksi luokiteltujen rikosten määrää suhteessa poliisiammattikorkeakoulun tutkimukseen vuoden 2006 lähtötasosta vuoteen 2011 mennessä 14 prosenttiyksikköä. Vuoteen 2015 mennessä tavoite on saada määrä nousemaan 29 prosenttiyksikköä. Sen sijaan, että sisäministeriö siis pyrkisi vähentämään rasistisia rikoksia, se nimenomaisesti pyrkii kasvattamaan niistä epäiltyjen määrää vailla yhteyttä reaalimaailman tapahtumiin. Tilastollisen ja oikeudellisen rasismin lisääminen on sisäministeriön tietoinen valinta.

Myöskään muilta osin poliisiammattikorkeakoulun raportti ei tue sen perusteella tehtyjä johtopäätöksiä. Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljasen mukaan Internetissä tapahtuva viharikollisuus on kasvanut räjähdysmäisesti. Poliisiammattikorkeakoulun raportti on kuitenkin hänen kanssaan eri mieltä. Raportin mukaan esimerkiksi rasistisissa rikoksissa "harvinaisempia tapahtumapaikkoja ovat edellisvuoden tapaan olleet koulu tai koulualue, julkinen kulkuväline, joku muu asunto ja Internet." Raportin mukaan Internetissä tehtiin ainoastaan 2 prosenttia rasistisista rikoksista. Uskontoon perustuvia viharikoksia Internetissä tapahtui ainoastaan kaksi kappaletta vuonna 2008. Vammaisuuden tai seksuaalisuuden vuoksi tehtyjä viharikoksia Internetissä raportti ei erittele lainkaan. Huolimatta Internetin vähäisestä osallisuudesta viharikoksiin, pyrkii Viljanen käyttämään nimenomaan viharikoksia perusteluna sille, että poliisille ollaan antamassa yhä uusia keinoja valvoa ja hallita Internetiä. Esimerkki tästä on alkuvuodesta tuleva Red Button -järjestelmä, eli tietokoneen ruudulla oleva linkki, jota painamalla poliisille voi vihjata epäilyttävästä materiaalista. Myös marraskuussa työnsä päättänyt oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmä tulee esittämään Internetiä koskevien lakien kiristysehdotuksia lähitulevaisuudessa.

Viharikoshysteriassa on kyse klassisesta tavasta hallita hegeliläisen dialektiikan periaatteilla. Ensin hallitsijat luovat tietoisesti ongelman (teesi). Tämän jälkeen media innostuu ongelmasta oman luonteensa vuoksi ja alkaa vaatia ratkaisua ongelmalle (antiteesi). Luonnollisesti hallitsijoilla on valmiina ratkaisu (synteesi), jota hallitsijat eivät olisi koskaan voineet saattaa voimaan ilman alkuperäistä, keinotekoisesti luotua ongelmaa. Sekä ongelma, reaktio siihen että näennäinen ratkaisu johtuvat kaikki samasta lähteestä. Ihmiset saadaan hyväksymään sitä enemmän rajoituksia, hallintaa, valvontaa ja kontrollia, mitä suurempia ongelmia vastaan niillä taistellaan. Sen sijaan, että rasismia pyrittäisiin vähentämään ja ongelma ratkaisemaan, pyritään rasismia lisäämään, jotta valvontaa ja kontrollia voidaan lisätä sen varjolla yhä entisestään. Amerikassa muun muassa omien kansalaisten salakuuntelun mahdollistava Patriot Act meni läpi terroristeilla pelottelun vuoksi. Me emme ole Suomessa vielä samassa pisteessä, mutta käytetyt metodit ovat perimmäiseltä luonteeltaan samanlaisia.

Aiheeseen liittyen:
Maahanmuutto ja ministeritason korruptio

14 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

"Rasismin ja rasististen rikosten vähentyminen ei kuitenkaan sovi yhteen sisäministeriön suunnitelmien kanssa. Sisäministeriön ehdotuksessa sisäisen turvallisuuden toimintaohjelmaksi sisäministeriö toteaa, että poliisille ilmoitettujen rasistisiksi luokiteltujen rikosten lukumäärä on saatava nousuun.

Esityksessä sisäministeriö esittää tavoitteeksi nostaa rasistisiksi luokiteltujen rikosten määrää suhteessa poliisiammattikorkeakoulun tutkimukseen vuoden 2006 lähtötasosta vuoteen 2011 mennessä 14 prosenttiyksikköä. Vuoteen 2015 mennessä tavoite on saada määrä nousemaan 29 prosenttiyksikköä."

Vedät vähän mutkia suoraksi. Prosentit eivät ole "lukumääriä" tai "määriä", vaan määritelmällisesti osuuksia. (Mikä merkitys tällä erolla on käytännössä, vai onko mitään, siihen en sano mielipidettäni, koska en ole poliisiammattikorkeakoulun metodologiaan tutustunut.)

Silti, minkäänlaisten ennakkotavoitteiden asettaminen rikosten luokittelulle rasistisiksi tai miksikään muuksikaan on erittäin kyseenalaista toimintaa.

Taustalla oleva tavoite ("luotettavammin tunnistaa rasismiin liittyvät rikokset") voi olla tai olla olematta vilpittömästi motivoitu, mutta keinoksi "tunnistamisen" opetteluun ei missään tapauksessa käy se, että ennakolta päätetään, miltä maailman tulee näyttää, ja sen jälkeen survotaan maailma siihen muottiin. Etenemisjärjestyksen tulee olla täysin päinvastainen: ensin katsotaan, miltä maailma todellisuudessa näyttää, ja vedetään johtopäätökset vasta sen perusteella.

"Sen sijaan, että sisäministeriö siis pyrkisi vähentämään rasistisia rikoksia, se nimenomaisesti pyrkii kasvattamaan niistä epäiltyjen määrää ... . Tilastollisen ja oikeudellisen rasismin lisääminen on sisäministeriön tietoinen valinta."

Aivan. Tämä on väärä tie.

Mutta ei sekään tietysti kävisi, että sisäministeriö pyrkisi "vähentämään" rasistisia rikoksia ohjeistamalla tai asettamalla tavoitteeksi, että X %-yksikköä pienempi osuus suhteessa poliisiammattikorkeakoulun arvioon "tulisi" luokitella rasismirikoksiksi. Ei "rasististen rikosten vähentämiseen pyrkimisellä" toisin sanoen tätäkään voi eikä pidä tarkoittaa, vaikka käyttämäsi tarkoituksellisesti kärjistävän vastakkainasettelun hätäisesti niinkin voisi lukea.

("Tilastollisen ja oikeudellisen rasismin" vähentäminen ei olisi "tietoisena valintana" yhtään sen oikeutetumpi kuin sen lisääminenkään, ainoa relevantti kriteeri on käytetyn luokittelumetodologian ja todellisuuden vastaavuuden aste, jota en näillä tiedoilla ryhdy arvioimaan.)

Jos siis sisäministeriö haluaa parantaa rasististen rikosten luotettavaa tunnistamista, sen tulee panostaa henkilökunnan koulutukseen, tutkimukseen, ja mahdollisimman täsmällisiin tilastointimenetelmiin (niin kuin tulee tehdä muuallakin, missä rikoksia luokitellaan, jos niitä ja niiden motiiveja todella halutaan ymmärtää), mutta ei lähteä ennalta sitomaan tai ohjaamaan tulevia rikosilmoituksia poliisiammattikorkeakoulun mahdollisesti muuttuviinkin luokitteluihin perustuen, kumpaankaan suuntaan.

Siitä, onko kyseinen kyseenalainen tavoitteenasettelu sisäministeriöltä yksipuolista ajattelemattomuutta, kyvyttömyyttä, tietoista pahantahtoisuutta, vai sekoitus kaikkia näitä, voi tietysti jokainen esittää oman arvionsa, mutta tästä riippumatta sen odotettavista seurauksista voi olla huolissaan. Kirjoituksesi on painavaa asiaa, josta pitää puhua, erinomaista, että jaksat näitä kaivaa esille.

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen huolissani oikeudesta tuoda esille tuntemaani vihaa ja halveksuntaa demareita ja rkp:tä kohtaan.

Olen viime vuosina jatkuvasti tavalla tai toisella pyrkinyt aina tilaisuuden tullen jollain tavalla tuomaan esiin halveksuntaani edellä mainituja tahoja vastaan.

Olenko syyllistynyt mahdollisesti rikokseen?

Minusta minulla on oltava oikeus taistella mainitsemieni järjestöjen fasistista ja epäisänmaallista toimintaa vastaan ja mielestäni rehelliseen taisteluun pahuutta vastaan kuuluu myös vihan ja halveksunnan tunteiden ilmaiseminen osana sananvapautta. Olenko väärässä?

Roope kirjoitti...

Anonyymi:
"Vedät vähän mutkia suoraksi. Prosentit eivät ole "lukumääriä" tai "määriä", vaan määritelmällisesti osuuksia. (Mikä merkitys tällä erolla on käytännössä, vai onko mitään, siihen en sano mielipidettäni, koska en ole poliisiammattikorkeakoulun metodologiaan tutustunut.)"

Aivan, kyseessä on tietty prosenttiosuus poliisiammattikorkeakoulussa tehtävässä tutkimuksessa määriteltävästä rikosten teoreettisesta "oikeasta" määrästä. Tätä osuutta on tarkoitus nostaa noin puolella vuoteen 2015 mennessä.

Jos poliisiammattikorkeakoulun tutkija arvioi rikosten "todellisen" määrän esimerkiksi äskeisen FRA:n syrjintätutkimuksen kaltaisilla keinoilla, niin poliisille asetettu tulostavoite karkaa nopeasti käsistä. Kyselytutkimuksen mukaan jokaista sataa haastateltua somalia kohti on viimeisen vuoden aikana tehty 72 väkivallantekoa tai sillä uhkailua.

Tällä tuloksella Suomi on Euroopan ylivoimaisesti vaarallisin maa vähemmistölleen, vaikka esimerkiksi Unkarissa romaneja on tapettu käsikranaattihyökkäyksissä ja Italiassa on tehty lukuisia polttopulloiskuja. Suomessa kymmeniin otsikoihin ja kolumneihin pääsee pikkutytön kaataminen paikallisjunan ovella.

Tältä pohjalta tutkimusta tehdään, tavoitteita asetetaan ja sananvapauslakeja laaditaan.

Anonyymi kirjoitti...

Jännä juttu on myöskin se, että uutisoidaan tietyntyyppisen rikollisuuden "kasvusta", mutta itse uutisartikkelissa (niin TS:n kuin muidenkin uutistoimistojen uutisissa tästä aiheesta) puhutaan vain rikosEPÄILYISTÄ ja rikosILMOITUKSISTA.

Moniko näistä epäilyistä ja ilmoituksista on edennyt syyteprosessiksi asti? Monestako on annettu tuomio? Kuinka monesta on haettu edes korvauksia valtiolta, tekijältä tai vakuutusyhtiöiltä? Tätä ei kerrota - totuus tuskin tukisi uutisoinnin motiiveja.

Roope kirjoitti...

Eniten tekoja, joissa selvityksen mukaan arvioitiin olevan rasistisia piirteitä, tapahtui Helsingissä.

Niitä oli 175. Samana vuonna pääkaupungissa tuomittiin niistä vain kuusi ihmistä.

HS: Rasistinen rikos johtaa tuomioon hyvin harvoin 25.4.2007
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Rasistinen+rikos+johtaa+tuomioon+hyvin+harvoin/1135226821377

Seuraava askel onkin kasvattaa syytteiden ja tuomioiden määrää, koska ilmoitusten määrä on kasvanut.

squouna kirjoitti...

Te musta ja hyvä ei kunno blog. Ja te halu vaan meillä paha. Me kaikki koita ja olen oikea Suomi ihminen.Mutta aina te vaan sano sitä sammaa ja olla se mieli.
Jos me olla takki talvella ja paita kesalla niin te aina sano.Minä vaan kysyin joka teille oikea mika?

Pilakuvat muhammedista vuosisataista hupia kristityille juutalaisille ja islamilaisille tosikoille. Lapsiinsekaantuva sotarikollinen profeetta esikuvana seuraajilleen kirjoitti...

Valitettavasti Jiri puhuu asiaa

Ritva Viljanen on niitä joiden paikka olisi ns. lankulla hulabalooba laulun soidessa

Seppo Lehto
Ritva Viljasen ja suojelijansa tarja halonen tapaisten viharikollisten uhri

Anonyymi kirjoitti...

Squouna, ikävää että asiat on sinulla näin. Asiat on menossa kaikipuolin parempaan suuntaan toki aina löytyy näitä alakulttuureita. Suomessa on myös auttavia ihmisiä. Mun mielestä on yks rotu, ihmisrotu.

Antti Arah kirjoitti...

Mielenkiintosta asiaa! Minä kyllä kunnioitan tuota Jiriä kun tuo näitä asioita esille. Itselleni nämä ovat melko vieraita juttuja joten kiva lukea tällaista selkeää hyvin kirjoitettua asiaa.

squouna ikävä kuulla että tuollaista käy, mutta se on vain pieni osa ketkä moiseen syylistyy. Ja tosiaan kaikkihan me ollaan niitä homosapiensseja tällä samalla pallolla, että eiköhän me täällä yritetä tulla vaan toimeen toistemme kanssa vaikka eroavaisuuksia olisikin :)

Jiri Keronen kirjoitti...

Eroavaisuuksien korostamisen sijasta olisi hyvä korostaa joskus myös sitä, että me nimenomaan olemme samaa lajia, minkä vuoksi meidän olisi järkevää miettiä joskus myös sitä, mikä on meidän lajimme kannalta hyväksi.

Matti Mertojoki kirjoitti...

Kuvitellaanpa tilanne, jossa kaksi nuorta miestä sattuu olemaan laskuhumalassa. Baarit sulkevat ovensa, kotimatka alkaa ilman naista väsymyksen vallassa ja he kirjaimellisesti törmäävät toisiinsa aamuöisellä kadulla. Syntyy riitatilanne. Homma menee aikuisilla miehillä ala-aste tasolle, niinkuin se valitettavan usein menee. Alkaa tyypillinen machoilu ja uhoaminen sekä vastapuolen nimittely. Mitenpä nimitellä vastapuolta jota ei tunne? Keskitytään ulkonäköseikkoihin. Toinen haukkuu toista läskiksi pizzanaamamu**uksi. Toinen taas haukkuu tummaihoista vastapuoltaan vi**n mutakuonoksi. Hups! Yhden äkin lapsellinen nimittely lipsahtikin rasistiseksi viharikokseksi. Mustalla miehellä on sana vapaa, mutta valkoisen miehen pitää kännissä ja raivon vallassa varoa sanojaan, muuten hän saa ylimääräiset rapsut rasistisesta viharikoksesta.

Huvittaisi tosiaan tietää kuinka paljon rasistisista rikoksista on tällaisia osin tilanteesta johtuvia nimittelyitä. Tai siis "rasistinen käytös" ei ole ollut itse tarkoitus, vaan se juontaa jostain muusta tapahtumasta, joka on lipsahtanut lapasesta. Ulkonäköseikkoihin nyt vaan on kaikkein helpointa puuttua. On sitä meikäläistäkin haukuttu varustuksesta ja hiuksien/parran pituudesta johtuen mm. törkyturvaksi, liimaletiksi, hipiksi, pukupelleksi yms.

squouna kirjoitti...

Tulla pois yö baari. Eu hyvä tänä ilta. Paljo melu ja häly kova. Paljo kaunis tyttö tanssi. Mutta ei ole kanssa mukana. Ei rakasta haukkua vaan musta. Ei koti ei mitä miksi tamä näin. Olla halua vaan kaksin. Mutta kait olla rasisti ei anna ystävys. Paha mieli vain. Ei tämä aina voi.

Anonyymi kirjoitti...

Squounda, nyt vähän alkaa tuntua siltä ettei asiat ole noin, suomalainen mies saatat olla, mutta meillä ei ole syytä epäillä sinua, meidän täytyy uskoa tuohon. Annat itsestäsi naurettavan ja turhan kuvan tuo itsesääli on säälittävää. mutta muuten olet tuonut meidän ajatteluun uusia ulottuvuuksia tarvitset vain vähän enemmän johtajan luonnetta, olet hyvä johtaja. Tarvitaan sinua täällä.

Anonyymi kirjoitti...

Kiinnostaisi viranomaisten näkemys siitä, että jos minua suomalaista naista nimittelee kurdimies "saatanan suomalaiseksi huoraksi", niin syyllistyykö hän kunnianloukkaukseen, viharikokseen tai rasismiin. Jotenkin epäilen, että ei, vaikka minusta määritelmien mukaan syyllistyisi.

Kiinnostaisi myös, miten viranomaiset aikovat valvoa muun kuin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä blogeja ym., joita päivitetään Suomesta käsin. Niissäkin lukee aika mielenkiintoisia juttuja välillä - suomalaisista ja muistakin.