torstai 27. elokuuta 2009

Rasismista ja islamin kritisoimisesta

Islam on maailman nopeiten kasvava uskonto. Sen lisäksi, että islam kasvaa melko nopeasti globaalisti, muslimien määrä on myös paikallisesti kasvussa. Muslimien määrä Euroopassa tulee moninkertaistumaan siihen verrattuna, mitä se vielä vähän aikaa sitten oli. Kuten Muhammedin pilakuvista seurannut älämölö, Theo Van Goghin surma, Lontoon pommitukset, Rosengårdin tilanne ja monet muut tapahtumat läpi Euroopan ovat osoittaneet, tämä kasvu ei tule tapahtumaan kivuttomasti. Tästä huolimatta islamista ja sen vaikutuksista Eurooppaan on vaikea keskustella, sillä eriävien, kriittisten islamia koskevien mielipiteiden esittäjiä leimataan helposti ja usein heppoisin perustein rasisteiksi. Tämä on tapahtunut murhatun Theo Van Goghin ystävälle Ayaan Hirsi Alille, Hollannin vapauspuolueen puheenjohtaja Geert Wildersille, brittiläiselle koomikko Pat Condellille ja monille muille. Koko ilmiö on yhtä höpsö kuin se on absurdi. Rasismi, eli rotusyrjintä, ei liity uskontojen kritisointiin yhtään sen enempää kuin sukupuolisyrjintä liittyy väittelyyn siitä, kuinka paljon parempi joukkue Kärpät on kuin Jokerit.

Sisäasiainministeriön ylläpitämän Yhdenvertaisuus.fi:n mukaan "Rasismilla tarkoitetaan ideologiaa ja uskomuksia, joka jakaa ihmiset eri rotuihin. Jotkut rodut nähdään muita kehittyneempinä, ja se antaa niille oikeutuksen alistaa vähemmän kehittyneihin rotuihin kuuluvia yksilöitä ja ryhmiä. Ominaisuuksien uskotaan myös periytyvän sukupolvelta toiselle." Puhekielessä rasismilla tarkoitetaan yleensä etnisyyteen perustuvaa syrjintää, mikä menee yksiin sisäministeriön määritelmän kanssa.

Se, että ihmisryhmissä on toisistaan poikkeavia piirteitä, on kiistämätön fakta. Ruotsalaiset ovat useammin blondeja kuin kreikkalaiset ja japanilaiset keksivät enemmän robotteja kuin eurooppalaiset. Tämän asian tiedostaminen ei kuitenkaan ole rasismia. Edes ajatus siitä, että ihmiset jakautuvat eri rotuihin, ei ole yksinään rasismia, vaan rasismi edellyttää myös uskoa, että jotkin näistä roduista ovat kehittyneempiä (eli "parempia") ja että nämä erot oikeuttavat eri ryhmien yksilöiden erilaisen kohtelun pelkästään tiettyyn ryhmään kuulumisen vuoksi. Tämän vuoksi urheilulääkäri Harri Hakkaraisen esittämä käsitys, että rodulliset tekijät haittaavat Suomen Boltien syntymistä ei ole rasistinen. Hakkarainen erottelee ihmiset eri rotuihin ja toteaa, että jotkin rodut ovat toisia ylivoimaisempia tietyissä asioissa, mutta koska hän ei käytä tätä ajatusta oikeutuksena ihmisten eriarvoiseen kohteluun, hän ei syyllisty rasismiin. Vastaavasti Tatu Vanhasen ja Richard Lynnin tutkimus "IQ and the Wealth of Nations" ja sen kehittyneempi versio "IQ and the Global Inequality" eivät ole rasistisia, vaikka niissä esitetäänkin, että eri maiden keskimääräiset älykkyysosamäärät poikkeavat toisistaan. Olennaista rasismissa on syrjintä.

Koska rasismissa ihminen katsotaan ennemmin ryhmänsä jäseneksi kuin yksilöksi, rasismi on jo lähtökohtaisesti irrationaalinen ajattelutapa. Rasismin kautta ei voi saada järkevää kuvaa todellisuudesta, koska rasismi merkitsee harhaista käsitystä yksilöiden ja ryhmien välisistä suhteista sekä siitä, mikä keskiarvo on ja mikä se ei ole. Vaikka ahvenanmaalaisten peenis olisi keskimäärin 30 senttiä ja rovaniemeläisten ainoastaan 10 senttiä, ei se kertoisi yhtään mitään yksittäisen rovaniemeläisten tai yksittäisen ahvenanmaalaisten peeniksen pituudesta. Ryhmien välisistä eroavaisuuksista puhuttaessa puhutaan keskiarvoista, joilla ei ole käytännössä yhtään mitään arvoa yksilötasolla. Ryhmät koostuvat yksilöistä, mutta ryhmän ominaisuudet eivät määrää yksilöiden ominaisuuksia yhtään mihinkään suuntaan. Tämä tarkoittaa sekä sitä, että yksilöitä tulee kohdella yksilöinä, että sitä, että ryhmät tulee käsittää ryhminä. Se, että naiset ovat lyhyempiä kuin miehet, ei tarkoita, että kaikki naiset olisivat lyhyempiä kuin miehet. Samoin se, että somalit tekevät suhteessa enemmän rikoksia kuin kantasuomalaiset, ei tarkoita, että kaikki somalit tekisivät enemmän rikoksia kuin kaikki kantasuomalaiset. Ryhmien tasolla tarkasteltuna väitteet voivat pitää paikkansa, mutta yksilöiden tasolla ne eivät merkitse mitään.

Kuten yksilöä ja ryhmää ei tule sekoittaa, ei myöskään ryhmän ja sen kannattaman ideologian sekoittamisessa toisiinsa ole mitään järkeä. Kyseinen ajatusvirhe on pöhkö ja siitä seuraa vielä pöhkömpiä johtopäätöksiä, kuten Ayaan Hirsi Alin tai Pat Condellin kutsuminen rasistiksi siksi, että heidän mielestään islam on jeeralasta. Islamin kritisoiminen missään muodossa ei voi olla edes teoriassa rasismia, koska islam on ihmisistä riippumaton uskonto, eikä rotu tai etninen ryhmä. Islamin ymmärtäminen uskontona, johon voi kääntyä ja josta voi kääntyä pois, osoittaa olennaisen eron muslimien ja islamin välillä.

Sen lisäksi, että islam ei ole rotu tai etnisyys, se ei ole myöskään kansanryhmä. Muslimit ovat kansanryhmä, koska he ovat oikeasti olemassaolevia, tuntevia ja ajattelevia, verestä ja lihasta koostuvia olentoja, joilla on yhteinen lokeroiva nimittäjä, eli Galactuksen ja hänen profeettansa Hopeasurffarin (rauha olkoon hänen kanssaan) palvominen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että heidän palvomansa asia muuttuisi mystisesti ja taianomaisesti kansanryhmäksi. Islam on abstrakti, epätodellinen asia, jolla ei ole yhtään sen enempää liittymäkohtaa todellisuuteen kuin teoreettisilla nimityksillä kuten "sosiologia" tai "nollalla jakaminen". Uskonnoissa on kyse ihmisten kollektiivisesti käsittämistä määritelmistä, eikä ihmisistä itsestään.

Koska islam ei ole yhtä kuin muslimien muodostama kansanryhmä, ei islamia pidä pyrkiä ymmärtämään pelkästään sen perusteella, miten muslimit käyttäytyvät. Muslimit ovat ryhmä, jonka eri jäsenillä on erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja käsityksiä, jotka koskevat kaiken muun lisäksi myös islamia. Se, mitä islam on, löytyy Koraanista, haditheista ja niissä esiintyvästä profeetan sunnasta. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että vaikka kaikki muslimit eivät hyväksykään shariaa, on älyllistä epärehellisyyttä sanoa, että sharia ei kuulu islamiin. Koraani käskee yksiselitteisesti noudattamaan shariaa riippumatta siitä, mitä mieltä yksittäiset muslimit ovat ja mitä mieltä he eivät ole. (Koraani, kohta 45:18)

Islamin ja muslimien eroa voidaan selventää vielä entisestään esimerkillä. Vaikka kaikki muslimit eivät uskokaan jihadiin tai siihen, että naisten tulee pukeutua burkhaan, kuuluvat sekä jihad että burkhat islamiin. Vastaavasti kristinuskoon kuuluvat tarina Nooan arkista ja ehtoollinen, vaikka lähellekään kaikki kristityt eivät usko ihmisten ja enkelten sekasikiöihin vittuuntuneen Jumalan aiheuttaman vedenpaisumuksen tappaneen kaikkia paitsi kahta kappaletta jokaisen lajin edustajista. Se, että kaikki muslimit eivät usko samoihin asioihin ja että ei ole olemassa yhtä, kaikkien hyväksymää ja harjoittamaa islamia, ei tarkoita, että tietyt asiat eivät kuulu islamiin, tai että olisi mahdotonta ryhtyä käsittelemään sitä, mitä islam on. Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että islam ei ole monoliitti ja muslimit eivät ole yhtä kuin islam.

Nykyisessä maahanmuuttoon ja muihin sitä sivuaviin aiheisiin paneutuvassa keskustelussa esitetään monesti ajatuksia kuten "tuomittu rasismista". Suomen rikoslaki ei kriminalisoi rasismia, vaan käsitteellä "tuomittu rasismista" tarkoitetaan yleensä virheellisesti samaa kuin "tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan". Kuten islamin kritisointi ei voi olla rasismia, se ei voi olla myöskään kiihottamista kansanryhmää vastaan, mikä johtuu sekä siitä, että islam ei ole kansanryhmä, että Suomen laista. Suomen lakiin on kirjattu jo perustuslain tasolle niin sanottu rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, joka asettaa rajoja sille, miten kiihottamista kansanryhmää vastaan tulee tulkita.

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate löytyy Suomen perustuslaista (8§) sekä myös rikoslaista (3 luku, 1§). Perustuslain mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. Rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta seuraa muun muassa rikosoikeudellinen täsmällisyysvaatimus, joka tarkoittaa sitä, että ketään ei saa tuomita rangaistukseen muuten kuin lain selvän sanamuodon mukaisesti. Asioissa, joista voi seurata rikosoikeudellinen rangaistus, lakia on tulkittava suppeasti, eli mahdollisimman täsmällisesti sanamuotonsa mukaisesti, ja vieläpä syytetyn eduksi.

Pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kuuluu seuraavasti; "Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi." (Rikoslaki 11 luku, 8§) Pykälässä puhutaan selvästi ryhmistä ja kansanryhmistä, eikä uskonto ihmisistä erillisenä sosiaalisena seikkana ole ryhmä tai kansanryhmä. Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan pykälää ei saa tulkita laajentavasti siten, että abstrakti ja epätäsmällinen ideologia muuttuisi osaksi sitä. Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen lisäksi on otettava huomioon sekä kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin että Suomen perustuslakiin kuuluva sananvapaus. Sananvapaus on pääsääntö ja kaikki sen kanssa ristiriitainen lainsäädäntö ovat poikkeuksia pääsääntöön. Poikkeuksia pääsäännöstä tulee tulkita Suomen oikeusjärjestelmässä suppeasti ja perus- sekä ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen pitää pyrkiä varmistamaan niin pitkälle kuin mahdollista.

Rasismi on perseestä, mutta se ei silti ole mitä tahansa, mitä ihmiset tahtovat sen olevan. Ihmiset, jotka venyttävät ja vääristelevät rasismin käsitettä ja leimaavat rasismiksi itseään epämiellyttävät asiat, sylkevät kaikkien niiden kasvoille, jotka ovat oikeasti joutuneet rasismin uhriksi. Todellinen rasismi, eli ihmisten tuomitseminen itseään alhaisemmaksi puhtaasti mielivaltaisin geneettisin perustein, on vastenmielinen asia ja on törkeää käyttää todellisten ihmisten todellista kärsimystä poliittisena pelinappulana, jolla pyritään painamaan eri mieltä olevien otsaan tuomitseva paholaisen stigma. Se, että Ku Klux Klan lynkkaa mustan miehen pelkästään värinsä vuoksi, on rasismia. Se, että hutut listivät liki miljoona tutsia vain geneettisten erojen takia, on rasismia. Rasismia ei ole se, että joku sanoo terroritekoja, murhia ja alistusta aiheuttavaa henkilönpalvontakulttia höpöksi. Ero islamin kritisoimisen ja rasismin välillä ei ole hiuksenhieno, vaan se on kuin yöllä ja päivällä, eikä sen tajuaminen vaadi muuta kuin silmien avaamista.

19 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Asia voidaan katsoa useammalta kannalta ja silti ylläoleva väittämä [satanismi on saatanapalvontaa] on totta. Ensiksi otetaan pinnallinen, galleriasatanistien suosima satanismi, jonka pyhä kirja on www.pakanaverkko.fi ja jonka profeetta on Anton LaVey. (Siis tietenkään Pakanaverkon ihmiset eivät ole koskaan lukeneet Anton LaVeyn tekstejä, mutta sillä nyt ei ole väliä, koska ketä kiinnostaa, kunhan ne julkilausumat ovat oikein.)

Eli mikäli otetaan tyystin pinnallinen, egoistinen ja typerille sopiva kanta, voidaan satanismin sanoa olevan saatananpalvontaa sen vuoksi, että satanisti palvoo itseään ja satanisti pitää itseään Saatanana. Se on jo aika yksinkertaista. Mutta koska minä en ole yksinkertainen, toisin kuin galleriasatanistit, joudun katsomaan asiaa toiselta kannalta.

Satanismi ilman rituaalista puolta ei ole satanismia, vaan Nietzschen filosofiaa amerikkalaisille sopivasti esitettynä. Palvonnan määritelmä puolestaan sanakirjan mukaan on jonkin asian rituaalinen kunnioittaminen. Satanismin rituaaleissa kunnioitetaan tyystin selvästi Saatanaa, eli satanismi on saatananpalvontaa.

Sillä, miten kukainenkin yksilö Saatanan määrittelee, ei ole minkäänlaista merkitystä. Oli se sitten symbolinen nimitys luonnon tuhoavalle ja luovalle alkuvoimalle tai vain jonkinlainen esikuva tai ihmisen eläimellinen puoli. Samalla tavalla kristittyjä ovat ne, jotka uskovat Jumalan olevan persoonallinen voima, kuten deistisen kannan ottavat, joille Jumala on primus motor. Kyse on vain erilaisista käsityksistä, mutta silti ne kaikki ovat jumalanpalvontaa. Eli se, miten Saatanan tulkitsee, ei ole merkityksellistä.

He, jotka pelkäävät alitajuisesti joutuvansa Helvettiin - eli galleriasatanistit - yrittävät usein puolustella satanismia moraalisesti oikeana ja tällä tavoin erkaannuttaa sen saatananpalvonnasta. Yksikin sankari alkoi heittää wiccojen “do what thou wilt, harm none”-paskaa. Satanismi on enemmänkin Hämähäkkimiestä tyyliin “suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun”, eli satanismissa ei ole minkäänlaisia moraalisia sääntöjä tai säädöksiä, joiden mukaan toimia, vaan teot ja niiden takana oleva moraali ovat tyystin ja vain sekä ainoastaan lähtöisin yksilöstä. Moraaliset suojaverkot vittuun. Jos satanisti pystyy tappamaan jonkun ja ei jää siitä kiinni, ainoa häntä rajoittava tekijä on hänen oma, henkilökohtainen moraalikäsityksensä, eikä mikään 666 saatanallisesta säkeestä. Iltalehtien kirjoitukset eivät kerro, mitä on saatananpalvonta, eikä Jarno Elg ole koskaan ollut saatananpalvoja.

Anonyymi kirjoitti...

tämänhän vuoksi kehitettiin nerokas termi "neorasismi", joka sisältää siis käsityksen siitä, että kulttuurit ovat eriarvoisia.

Toisinsanoen kaikki, mikä ei ole nilviäismäist kulttuurirelativismia on neorasismia.

Yritä tässä sitten olla, saatana.

Jiri Keronen kirjoitti...

Anonyymi: Tuosta tekstistä tulee vielä joku kaunis päivä uusi versio, jos/kun jaksan taas tutkia Church of Satanin uusimpia edesottamuksia sekä Gilmoren että LaVeyn näkökulmien ristiriitoja. Ei kuitenkaan kannata pidätellä hengitystä!

Taustavaikuttaja: Neorasismi on kyllä suurta huuhaata. Ihan kuin rasismi olisi jotenkin muuttunut siitä, mitä se on. Todellisuudessahan näin ei ole, vaan rasismia tapahtuu edelleen aivan kuten aina ennenkin, eikä se ole muuttunut miksikään.

Markku kirjoitti...

Kirjoituksesi oli aivan helvetin hyvä ja voin allekirjoittaa siitä joka sanan.

Anonyymi kirjoitti...

Loistavaa tekstiä! Muutenkin hyvin kirjoitettu niin että tämmönen hieman tyhmempikin ihminen pysyy kärryillä :)

Sitä on ite tullut kummasteltua että monissa näissä "gangsta" leffoissa yms. voi joku afrikan amerikkalainen sanoa jotain valkoihoista ihmistä esim jauhonaamaksi ja tämä jauhonaama joutuu vain sitten seisomaan tyhmänä hiljaa sillä hän olisi rasisti jos sanoisi jotain vastaavaa tyyliin mutakuono...

Herranjestas jos tehtäis joku ohjelma missä arjalaista rotua olevat valkoihoiset ihmiset alistaisi afrikan amerikkalaista rotua solvaavin sanoin... voin vain kuvitella mikä meteli siitä nousisi ja kietämättä itseäkin oksettaisi ajatus tuommoisesta mutta jännä että se "suvaitaan" toisin päin...

En kyllä rasismista pidä alkuunkaan eikä varmasti kukaan kenellä vähän edes hiiri juoksee juoksupuörässään tuolla pääkopassa, mutta jotenkin tuntuu että rasismin varjolla joku rotu aina nostetaan korokkeelle. Itseäni ei haittaa vaikka joku toisen rodun edustaja tulisi minua moittimaan jauhonaamaksi, mutta jossain määrin herättää hilpeyttä kun ajattelee millainen rasisti olisi jos pistäisin samalla mitalla takaisin...

Anonyymi kirjoitti...

YLEISTÄMISEN RASISTINEN LOGIIKKA

Suomessa ajatellaan:
islam -> naisten alistaminen -> terrorismi

ja kääntäen:

somali (kaikki) = muslimi = raiskaaja, naisten alistaja = potentiaalinen terroristi


Jos kaikki ymmärtäisivät islamin (ja minkä tahansa muun uskonnon) samalla tavalla kuin sinä sen kuvaat "ei-monoliittisena" tekstissäsi - ja käyttäytyisivät sen mukaan, tuskin ketään voitaisiin syyttää KANSANRYHMÄN SYRJINNÄSTÄ.

Näin ei kuitenkaan ole. Löytyykö Homma-forumilta tai edes Scriptasta juttuja ERILAISTA, MONENKIRJAVISTA muslimeista yksilöinä? Kuinka monta somalia näiden forumien jäsenet tuntevat henkilökohtaisesti?

Milloin somalit lakkaavat olemasta toissijaisesti somaleja/muslimeja ja ensisijaisesti omia itseään?

On epäreilua vaatia, että vain heidän täytyisi muuttua, koska ovat erilaisia kuin me. Myös meidän täytyisi muuttua - sen suhteen, miten heitä katsomme.
Väriään ei voi vaihtaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ylläolevalle anonyymille vuodatukselle vastauksena:

Politiikkaa ei voi tehdä yksilötasolla - valtiotason päätöselimet eivät voi mikromanageroida kansalaisia. Se, mitä yksittäinen muslimi tekee tai ei tee, on irrelevanttia yhteiskunnan toimintaa pohdittaessa.

Somali tai muslimi on ensisijaisesti yksilö silloin kun hän toimii yksilönä. Uskonnon tai kulttuurin pohjalta argumentoiminen (esim. "uskontoni käskee että en voi uida vääräuskoisten kanssa/en voi ajaa bussia jossa on ateistinen mainostarra") taas EI ole yksilönä toimimista, vaan nimenomaan siihen ryhmään kuulumiseen ja ryhmän säännöstöihin vetoamista.

Rautalangasta:

Jos muslimi on päivällisvieraana, ja hänelle tarjotaan siankyljystä ruuaksi, niin mikäli hän kieltäytyy sanomalla "en syö sikaa, koska minusta se on pahaa, yök", niin silloin hän toimii yksilönä, ja on myös tilanteessa ensisijaisesti yksilö - jos taas hän kieltäytyy sanoen "en syö sikaa, koska uskontoni kieltää sen", niin silloin hän vetoaa edustamansa ihmisryhmän (muslimien) käyttäytymissääntöihin, ja on siis tilanteessa ensisijaisesti muslimi, eikä yksilö.

Anonyymi kirjoitti...

"On epäreilua vaatia, että vain heidän täytyisi muuttua, koska ovat erilaisia kuin me. Myös meidän täytyisi muuttua - sen suhteen, miten heitä katsomme.
Väriään ei voi vaihtaa."Jaajaa. Mikä tässä nyt liittyy ihonväriin tai sen vaihtamiseen? Miten niin on epäreilua että heidän täytyisi muuttua? Miksi meidän pitää muuttua? Tottakai heidän pitää muuttua meidän tavoillemme jos tänne muuttavat. Sama logiikka pienessäkin muodossa jos joku muuttaisi luokseni asumaan, saisi hän kyllä omaksua talon tapoja. Pistäisin minäkin huivin päähäni jos matkustaisin jonnekkin jossa se on vahvasti tapana, vaikka en moisesta pidäkkään.

Anonyymi kirjoitti...

"On epäreilua vaatia, että vain heidän täytyisi muuttua, koska ovat erilaisia kuin me. Myös meidän täytyisi muuttua - sen suhteen, miten heitä katsomme.
Väriään ei voi vaihtaa."Jaajaa. Mikä tässä nyt liittyy ihonväriin tai sen vaihtamiseen? Miten niin on epäreilua että heidän täytyisi muuttua? Miksi meidän pitää muuttua? Tottakai heidän pitää muuttua meidän tavoillemme jos tänne muuttavat. Sama logiikka pienessäkin muodossa jos joku muuttaisi luokseni asumaan, saisi hän kyllä omaksua talon tapoja. Pistäisin minäkin huivin päähäni jos matkustaisin jonnekkin jossa se on vahvasti tapana, vaikka en moisesta pidäkkään.

Petri Kaivanto kirjoitti...

Tämän tyyppinen kirjoitus pitäisi julkaista Hyysärin etusivulla vaikka maksettuna mainoksena.

Anonyymi kirjoitti...

"Tämän tyyppinen kirjoitus pitäisi julkaista Hyysärin etusivulla vaikka maksettuna mainoksena."

Siitä vaan. Nopean arvion perusteella tuon pitkäsanaisen esitelmän julkaiseminen maksaisi sellaiset satatuhatta egeä. Kaivantoko maksaa? Taitaa olla Yle:ssä hyvät palkat, kuten suojatyöpaikoissa yleensäkin.

Anonyymi kirjoitti...

"Väriään ei voi vaihtaa."

Uskonnon voi.

Janne Hakkarainen kirjoitti...

Unohdat ryhmä-yksiö-pohdinnoissasi erään tärkeän käsitteen ja se on odotusarvo.

Anonyymi kirjoitti...

"On epäreilua vaatia, että vain heidän täytyisi muuttua, koska ovat erilaisia kuin me. Myös meidän täytyisi muuttua - sen suhteen, miten heitä katsomme."

Olen kyllä sitä mieltä, että Suomi on ensisijaisesti suomalaisten maa, jossa määräysvalta kaapin paikasta kuuluu suomalaisille. Jos kaapin paikka ei syystä taikka toisesta miellytä, niin voi mennä muualle. Ainakaan kaappia ei passaa ruveta itse siirtämään tai haukkumaan vääränväriseksi.

Anonyymi kirjoitti...

"Olen kyllä sitä mieltä, että Suomi on ensisijaisesti suomalaisten maa, jossa määräysvalta kaapin paikasta kuuluu suomalaisille. Jos kaapin paikka ei syystä taikka toisesta miellytä, niin voi mennä muualle. Ainakaan kaappia ei passaa ruveta itse siirtämään tai haukkumaan vääränväriseksi."

Kyllä Suomi on vielä suvereeni valtio, joskin EU:lla on entistä enemmän sananvaltaa. Tämän seurauksena on pläkkiselvää, että suomalaiset (keitä he sitten kulloinkin ovat, ja kuinka mandaatti "suomalaisilta" ikinä saavutetaankaan) käyttävät isännänoikeuttaan heille kuuluvissa asioissa, eikä tämä ole mikään mielipidekysymys, vaan perustuslaillinen fakta.

Sen sijaan kritiikkiä kai saa vielä Suomessa esittää, ulkomaalainenkin?

Anonyymi kirjoitti...

>On epäreilua vaatia, että vain heidän täytyisi muuttua, koska ovat erilaisia kuin me. Myös meidän täytyisi muuttua - sen suhteen, miten heitä katsomme.
Väriään ei voi vaihtaa.

Mistä tämä väri aina tähän rasismia vai ei -tyyppiseen keskusteluun oikein lipsahtaa?

Millä tavalla näitä somaleja sitten _pitäisi_ katsoa kuultuaan kuinka taas joku nainen on tullut somalin raiskaamaksi? Tai kun kuulee että somali-isoäidit tykkäävät silpoa eli leikellä niitäkin pikkutyttöjä joita näiden omat vanhemmat ovat yrittäneet varjella moiselta ääliömäiseltä "perinnäistavalta"?

En väitä että somalit ryhmänä ovat sitä tai tätä, totean vain että hemmetin huono maine heille on muodostunut ja en todellakaan ymmärrä että mitä sitten pitäisi tehdä ettei ajattelisi sitä mainetta. Laittaa ruusunpunaiset linssit silmien eteen? Levittää jotain valistusta?

Jos suomalainen menee kertomaan vaikka kouluun somalipojille että naisia täällä ei tarvitse raiskata koska saattavat "antaa" muutenkin koska eivät ole ympärisilvottuja, niin eikö sitäkin haukuta ylimielikseksi ja rasistiseksi? Jos otetaan pikkutytöt erikoistarkkailuun etteivät mummot pääse partaterä tanassa kimppuun, niin kaiketi siitäkin joku valittaisi?

Olen nähnyt telkassa kätilöksi valistuneen somalinaisen kertovan että islamin mukaan seksuaalisuudesta EI SAA PUHUA.

No mitäs sitten tehdään? Miten se toisin katselu toteutetaan, kerta emme saa sanoa ääneen yhtään mitään?

Anonyymi kirjoitti...

"Jos muslimi on päivällisvieraana, ... jos taas hän kieltäytyy sanoen "en syö sikaa, koska uskontoni kieltää sen", niin silloin hän vetoaa edustamansa ihmisryhmän (muslimien) käyttäytymissääntöihin, ja on siis tilanteessa ensisijaisesti muslimi, eikä yksilö."

Omalta kannaltani henkilö, joka kieltäytyy uskontoonsa/aatteeseensa vedoten syömästä sianlihaa (muslimi, juutalainen) tai naudanlihaa (hindu) tai lihaa ylipäätään (vegaani) tai verituotteita (muslimi, juutalainen, Jehovan todistaja) on tässäkin tilanteessa ensisijaisesti Ahmed, Hassan, Chakor tai Kalle, joka vetoaa tässä nimenomaisessa kohdassa uskontonsa/aatteensa sääntöihin. Jos olisin päivällisten isäntä, katsoisin hänellä olevan siihen oikeuden ja yrittäisin tarjota hänelle sellaista ruokaa, jota hänen uskonnollinen/aatteelinen vakaumuksensa ei kiellä syömästä. Jos en niin tekisi, olisin ainakin omasta mielestäni sangen kelvoton isäntä. Jos haukkuisin tässä tilanteessa hänen uskontoaan/aatettaan, olisin varsinainen moukka.

Anonyymi kirjoitti...

Ja joskus siihen rasismiin ei kaivata edes niitä DNA-eroja, kuten tutsien ja hutujen tapauksessa, jossa näiden kahden ryhmän erot ja olemassaolo olivat pitkälti siirtomaaisäntien keksimää.

Unknown kirjoitti...

Itse toivon sitä, että jos/kun Islaminuskoiset muodostaa suurimman kansanosan Euroopassa niin se heidän ideologia laimenee samalla tasolle kuin mitä nykyään valtionkirkoilla tuppaa olemaan. Tekopyhyys on tärkeä työkalu ideologialle, jos se aikoo selvitä Eurooppalaisessa ilmapiirissä. Jos jokin ideologia saa enemmistökannatuksen, niin ilman kompromisesseja seuraa helvetisti konflikteja vähemmistöideologioiden kanssa.

Haluaisin uskoa että mikään ideologia ei voi säilyä puhtaana missään tilanteessa.